راهنمای آينه پژوهش

نمایه 12 ساله (شماره 1-72) (1369-1380)

مأخذ‌شناسی ابوالفتوح رازی

به مناسبت کنگره بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازی

Human Dignity Articles, Volume 1

English Texts, Uruj Press, 1386

مجموعه مقالات انگلیسی کرامت انسان

جلد2: ترجمه فارسی، به مناسبت همایش بین المللی امام خمینی(ره) و قلمرو دین

مأخذشناسی کرامت انسان

به مناسبت همایش بین المللی امام خمینی(ره) و قلمرو دین

مأخذشناسی شیخ اشراق

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 1386، 75 ص.

کارنامه استاد یحیی مهدوی

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 1386، 75 ص.

گفتگوی ادیان

مجموعه مقالات بزرگداشت پروفسور عبدالجواد فلاطوری در دانشگاه اصفهان، به انضمام سیری در زندگی علمی پروفسور عبدالجواد فلاطوری

پروفسور عبدالجواد فلاطوری

زندگینامه و خدمات علمی فرهنگی

میراث وقف

راهنما و خلاصه بیش از هشتصد مقاله، نمایه پانزده ساله (شماره 1-60)

حکومت اسلامی در بستر تاريخ

تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1373.

كتابشناسي تاريخ اسلام

با همکاری قاسم خانجانی، برای س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی،‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌،تهران، الهدی، 1379، 301 ص.