مجموعه سازی متون علمی

1- مجموعه متون درباره مدخل و مدخل گزینی، 3 جلد، به کوشش محمد نوری، دانشکده دائرة‏المعارف نگاری، 1389.
2- مجموعه متون خصائص ائمه(ع)، 12 جلد، به کوشش محمد نوری، 1386.
3- مجموعه متون و اسناد روحانیت، 92 جلد، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشری، مدیر علمی: محمد نوری، ناظر: مهدی مهریزی و عبدالوهاب فراتی، 1383.
4- تعامل فقه و زمان و مكان، 100 جلد، به کوشش محمد نوری، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1372.
5- انديشه سياسي امام خميني، 20 جلد، به کوشش محمد نوری، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
6- دين و سياست، 15 جلد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.
7- آزادي در كشورهاي اسلامي‌، 10 جلد، 1374.