مأخذ‌شناسی علوم عقلی (3 جلد)

با همکاری محسن کدیور، تهران، اطلاعات، 1379، 3 جلد، ۳۴18 ص‌. جلد اول: آ- سنگلجی؛ جلد دوم: سنوسی- ی؛ جلد سوم: فهارس موضوع: علوم اسلام- مأخذشناسی