كتابشناسي تاريخ اسلام

با همکاری قاسم خانجانی، برای س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍لام‍ی،‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌،تهران، الهدی، 1379، 301 ص.