دیدارها و جلسات

در می 4th, 2015, نوشته شده در: برخی دیدارها و جلسات توسط

بازدید آقای ثاقب اکبر رئیس موسسه فرهنگی و هنری البصیرة پاكستان و معاونان ایشان از دفتر فرهنگ معلولین، 1392.

بدون نظر به “دیدارها و جلسات”

ارسال نظر و پیشنهاد