تبيان‌ انديشه

گزیده مقالات پژوهشي در شناخت آراء آیت الله العظمی میرزا محمد حسین غروی نائيني (فارسی، عربی، انگلیسی) اصفهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان اصفهان، 1379، 464+186 ص.